اروزیل (زایسل 200)

یک نوع پودر سیلیکا با ساختار نانومتری است که در صنایع شیمیایی و بهداشتی وپلیمری به عنوان یک عامل حجم دهنده و ضخیم کننده به کار می رود.

اروزیل به شکل پودر سفید رنگ و سبک است و در آب و الکل و حلال های آلی قابل اشتراک است.